Longman Dictionary of Contemporary English

₮83,500

Categories: , .

Энэхүү шилдэг борлуулалттай толь бичгийн 6 дахь хэвлэл нь суралцагчид шинэчилсэн агуулгатай илүү дэлгэрэнгүй, ойлгомжтой, алдаа мадаггүй мэдээллийг өгөх ба зуун зуун шинэ үгийг багтаасан болно.

Толь бичиг суралцагчид дүрэм болон цагийн зөв хэрэглээний талаар туслах ба холбоо үг, ижил утгатай үгс нь тэдний амьдралд хэрэгтэй үгийн санг бүрдүүлэхэд дэмжлэг болох юм.

Хязгааргүй ашиглах боломжтой онлайн материал нь нэмэлт олон дасгал ажиллах боломжийг олгохоос гадна суралцагчийн мэдвэл зохих үгсийг өөрийн хүссэнээр тохируулж болно.

– 230,000 үг, хэллэг, утгатай 165,000 үгийг жишээгээр тайлбарласан

– 65,000 гаруй холбоо үг, ойролцоо ба эсрэг утгатай үгсийг багтаасан

– Бичгийн хэлэнд ашиглах энгийн, ойлгомжтой нийтлэг 2000 үгс

– Ахисан түвшний суралчагчид зориулсан энэхүү толь бичиг нь ярианы болон бичгийн англи хэлний ялгааг харуулсан байдаг ба ингэснээр та зөв үгээ сонгож хэрэглэх юм.